Obracun putnih naloga

Uredbom o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru uređuju se osnovni uslovi, način ostvarivanja i visina naknade troškova u javnom sektoru, nastalih u vezi sa radom. Primjena ove uredbe odnosi se i na privatni sektor.

Troškovi nastali u vezi sa radom, u smisluove uredbe su: 
I dnevnice za službeno putovanje u zemlji i inostranstvu 
II korišćenje sopstvenog autmobila u službene svrhe 
III odvojeni život od porodice 
IV naknada za rad na terenu


1. Službeno putovanje u zemlji 
* zaposlenog upućuje rukovodilac i prije putovanja izdaje putni nalog 
* službeno putovanje mora da bude udaljeno više od 30 km od mjesta rada 
* zaposlenom se može isplatiti akontacija u visini procijenjenih troškova 
* zaposlenom pripada dnevnica ( 20% od obračunske vrijednosti koeficijenta - 90€*20%), naknada putnih troškova, naknada troškova za smještaj i troškova prevoza. (preostala tri troška prema priloženim računima) 
* pola dnevnice se obračunava ako se na putu provede od 8-12h 
* puna dnevnica od 12-24h 
* u roku od tri dana od dana povratka zaposleni je dužan da dostavi sve račune za obračun putnog naloga.

2. Službeno putovanje u inostranstvu 
Službenim putovanje u inostranstvu, smatra se putovanje iz Crne Gore u stranu državu, iz jedne strane države u drugu stranu državu, i iz mjesta u mjesto u stranoj državi. 
* zaposlenog upućuje rukovodilac i prije putovanja izdaje putni nalog 
* zaposlenom se može isplatiti akontacija u visini procijenjenih troškova 
* zaposlenom pripada dnevnica, naknada putnih troškova, naknada troškova za smještaj i troškova prevoza. 
* pola dnevnice se obračunava ako se na putu provede od 8-12h 
* puna dnevnica od 12-24h 
* u roku od sedam dana od dana povratka zaposleni je dužan da dostavi sve račune za obračun putnog naloga.


a) Troškovi smestaja – se priznaju u visini priloženog računa. Smještaj se odnosi na noćenje sa doručkom.


b) Troškovi prevoza - se priznaju prema priloženim računima javnog prevoza.


c) Dnevnica se obračunava u zavisnosti od dužine trajanja puta. Putovanje u inostranstvu preko 12h se računa kao jedna dnevnica. Spisak zemalja sa odgovarajućim iznosom dnevnice (navedene su samo neke zemalja) Albanija 63 Eura, Austrija 78,75, Bosna i Hercegovina 50,75, Francuska 85,75, Grčka 77,77, Hrvatska 63, Italija 80,5, Kina 86,10, Makedonija 56, Nemačka 72,8, Rusija 143,5, Srbija 55,3, Slovenija 63, SAD 112,35, Španija74,2, Turska 61,25 itd.


* Dnevnica se umanjuje za 60% ukoliko se na službenom putu pored nocenja sa doručkom obezbijedi i ručak i večera, a 40% ukoliko je obezbeđen samo ručak ili samo večera. 
* Dnevnica se umanjuje za 60% ako su u okviru karte za putovanjem brodom obuhvaćeni ishrana i prenoćište. 
* Ako se za službeno putovanje korist avion/brod dnevnica se obračunava od časa polaska aviona/broda sa poslednjeg aerodroma/luke u zemlji do časa povratka u na prvi aerodrom/luku u zemlji. 
* Ako se za službeno putovanje koristi auto/voz dnevnica se obračunava od časa polaska iz mjesta rada u zemlji do časa povratka u mjesto rada u zemlji.

II Zaposleni može, uz saglasnost rukovodioca, ili lica koje on ovlasti da koristi sopstveni automobil u službene svrhe. U tom slučaju zaposlenom pripada 25% od cijene litra po pređenom kilometru.

III Ukoliko je zaposlen raspoređen van mjesta prebivališta i odvojen od porodice pripada mu naknada od 110 eura mjesečno po tom osnovu. Ukoliko mu je obezbijeđen smještaj ili ishrana tada mu pripada 70% od naknade.

IV Ukoliko zaposleni radi van mjesta rada dužem od 15 dana pripada mu terenski dodatak u iznosu od 10 eura po danu i naknada troškova prevoza u visini vozne karte ukoliko koristi javni prevoz.